×
چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨

صفحه اصلی > آمار عملکرد > آمار عملکردی سازمان > عملکرد سال جاری > آمار تحت پوشش بر حسب دوره،جنس و گروه سنی سال 1398