×
چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨

صفحه اصلی > آمار عملکرد > آمار عملکردی سازمان > عملکردسازمان در طرحهای خاص > آمار سوادآموزان تحث پوشش عشایربر حسب دوره از سال 1363 به بعد