×
چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
صفحه اصلی > آمار عملکرد > آمار سرشماری و نفوس مسکن > وضعیت سواد در سرشماری سالهای 1355 تا1390