شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > چارت سازمانی 


شاپور محمدزاده
معاون وزیر و رئیس سازمان
تلفن 83782712

 


احمد خاک‌زاد
معاون امور آموزشی
شماره تماس 83782512


عابدین بازگیر
مدیر کل دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی
شماره تماس 83782202


مهدی نامجومنش
مدیر کل دفتر سنجش و ارزشیابی
شماره تماس 83782504

 


اردشیر قیصر
مدیر کل حوزه ریاست وروابط عمومی
شماره تماس 83782311

 


حمید رضا مشهدی عباسی
مدیر پژوهش و تولید محتوای آموزشی
شماره تماس 83782107

 


رسول جمشیدی اول
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی
شماره تماس 83782716


محمد رضا خدادادی
مدیر کل دفتر منابع انسانی و پشتیبانی
شماره تماس 83782400


سعید خطیبی
مدیر امور مالی و ذیحساب
شماره تماس 83782600


احمد اسدی
مدیر کل دفتر طرح، برنامه و تامین منابع
شماره تماس 83782610