شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > وظایف و فعالیت های واحدهای سازمانی > اداره‌كل منابع انساني و پشتيباني 
 1. اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام، ترفيع، انتصاب، انتقال و تعليق
 2. نظارت و برنامه‌ريزي به منظور اجراي قوانين و مقررات استخدامي اعضاي ثابت و قراردادي نهضت سوادآموزي
 3. برنامه‌ريزي جهت انجام امور بازنشستگي، برقراري حقوق وظيفه و از كارافتادگي كاركنان بر اساس قوانين و مقررات مربوطه
 4. تدوين برنامه‌هاي آموزش كاركنان در چارچوب نظام مربوطه و نظارت بر حسن اجراي دوره‌هاي آموزشي
 5. ارتقا سطح علمي تخصصي كاركنان و تعيين سرفصل‌ها و محتواي آموزشي هر يك از دوره‌هاي آموزش نيروي انساني
 6. تدوين و تعيين سرفصل‌ها و محتواي آموزشي هر يك از دوره‌هاي برنامه‌ريزي به منظور تربيت نيروي انساني متخصص طرح‌هاي ملي و منطقه‌اي
 7. هماهنگي  و نظارت بر عملكرد مراكز آموزشي سازمان
 8. برنامه‌ريزي و تأمين خدمات و تسهيلات رفاهي براي كاركنان سازمان
 9. برنامه‌ريزي به منظور انجام امور كارگزيني و دبيرخانه‌اي سازمان
 10. اقدام در جهت انعقاد قراردادهاي پيمانكاري براي امور خدماتي و نظارت، كنترل، رسيدگي به آنها در جهت واگذاري امور خدماتي و تصدي‌گري به بخش خصوصي
 11. برنامه‌ريزي و هماهنگي در تأمين و توزيع كتب آموزشي و كمك آموزشي و ساير ملزومات (كه به صورت متمركز تهيه مي‌شوند) مورد نياز كلاس‌ها،  برنامه‌ها و طرح‌هاي سوادآموزي
 12. تدوين استانداردهاي تجهيزاتي و خريد ملزومات و تجهيزات اداري و آموزشي مورد نياز سازمان
 13. تأمين و انجام خدمات عمومي سازمان مركزي و نظارت بر آن
 14. انجام امور مربوط به اخذ مجوزهاي قانوني، ابنيه، تاسيسات، ماشين‌آلات و امور مربوط به اسناد مالكيت، مناقصات، مزايده موارد مذكور