شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
  1. نظارت بر اموال محاسباتي بر اساس قوانين و مقررات
  2. تنظيم و نگهداري تمامي حساب‌ها بر اساس ضوابط
  3. اعمال مقررات مالي دستگاه‌هاي خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در امور مربوط به ذيحسابي بر طبق قانون
  4. تنظيم و نگهداري حساب طرح‌ها و بودجه جاري نهضت بر حسب برنامه و فصول و مواد هزينه
  5. تأمين اعتبار پرداخت‌هاي قطعي و غير قطعي بر اساس مقررات و قوانين
  6. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
  7. نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار
  8. نگهداري و نظارت بر حساب اموال
  9. نظارت بر عملكرد واحدهاي مربوطه و عاملين ذيحساب