شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > وظایف و فعالیت های واحدهای سازمانی > معاونت توسعه مديريت وپشتیبانی 
 1. هماهنگي و نظارت بر انجام تمامي امور مديريت‌هاي ذيربط و مراكز آموزش نيروي انساني
 2. برنامه‌ريزي در جهت تحقق برنامه‌هاي جامع نيروي انساني
 3. طراحي تشكيلات تفصيلي و بهبود ساختارهاي سازماني
 4. برنامه‌ريزي در جهت اجراي برنامه‌هاي تحول اداري در حوزه سازمان
 5. تدوين و تبيين خط‌مشي‌ها و هدايت برنامه‌هاي آموزش كاركنان و آموزشياران در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و ارتقا سطح علمي و تخصص آنان
 6. ساماندهي، مطالعه، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار به منظور استقرار نظام و سبك‌هاي نوين مديريتي و جلب رضايت ارباب رجوع
 7. هدايت امور مربوط به برنامه‌هاي ارزشيابي و ارتقا سطح انگيزش كاركنان
 8. ايجاد هماهنگي و تلفيق در برنامه‌هاي كلان سازمان
 9. برنامه‌ريزي به منظور واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي
 10. هدايت امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه و تبادل موافقتتنامه‌هاي بودجه‌اي با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط و نظارت بر اجراي آن بر اساس برنامه‌هاي مصوب
 11. هدايت امور مربوط به طرح‌ها و بودجه سازمان بر حسب برنامه، فصول هزينه و كنترل اعتبارات
 12. هدايت امور مربوط به امور مالي، محاسباتي تأمين اعتبار، حساب اموال و موارد از اين قبيل براساس قوانين و مقررات
 13. هدايت امور مربوط به اجراي قوانين و مقررات اداري، مالي، محاسباتي و استخدامي دولت در سازمان
 14. سازماندهي امور مربوط به بازنشستگي، از كار افتادگي، استخدامي و تأمين خدمات و تسهيلات رفاهي جهت اعضا
 15. تدوين و تنظيم استانداردهاي مراحل تهيه تجهيزات، خريد ملزومات و تجهيزات اداري و آموزشي سازمان
 16. ساماندهي امور مربوط به انجام خدمات عمومي سازمان از قبيل امور مربوط به مناقصه و مزايده، تعمير و نگهداري ساختمان‌ها و تأسيسات، ماشين‌آلات، كارپردازي، انبارداري، امور چاپ و مواردي از اين قبيل
 17. نظارت و هدايت در امور مربوط به برنامه‌هاي پشتيباني سوادآموزي در استان‌ها
 18. ساماندهي و نظارت بر امور نحوه توليد، جمع‌آوري و توزيع اطلاعات مديريتي و آمار نيروي انساني سازمان
 19. تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط طبق ضوابط و مقررات مربوطه
 20. برنامه‌ريزي به منظور بهسازي روش‌ها با ارائه طرح‌هاي نوين و پويا