شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > وظایف و فعالیت های واحدهای سازمانی > دفتر نظارت، سنجش و ارزشيابي  
 1. طراحي و تدوين نظام ارزشيابي دوره‌هاي سوادآموزي، تحكيم و انتقال
 2. بررسي، پيش‌بيني و تهيه ابزارهاي مورد نياز ارزشيابي با توجه به محتوا و سيستم آموزش بزرگسالان
 3. مطالعه، اصلاح و بهبود روش‌ها و آئين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌هاي ارزشيابي دوره‌هاي سوادآموزي و پس از سواد
 4. برنامه‌ريزي در جهت گسترش شيوه‌نامه‌هاي سنجش و ارزشيابي تحصيلي متناسب با مدل‌هاي نوين و رويكرد‌هاي جديد علمي
 5. نظارت بر حسن اجراي نظام ارزشيابي دوره‌هاي سوادآموزي
 6. هماهنگي و نظارت مستمر بر اجراي قوانين و مقررات سنجش و ارزشيابي آموزش
 7. مطالعه و بررسي پيرامون شناسايي راه‌هاي گسترش ابزارها و راهكارهاي سنجش پيشرفت تحصيلي
 8. تهيه و تدوين شاخص‌هاي اختصاصي و معيارهاي نظارتي و ارزيابي آموزشي  با همكاري واحدهاي ذيربط
 9. بررسي و مطالعه درباره شاخص‌هاي مورد عمل فرآيند ارزيابي و ارائه پيشنهادات
 10. پيگيري و اجراي فرآيند سنجش و ارزيابي و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي
 11. نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد و تجزيه تحليل عملكرد واحدهاي ذيربط
 12. برنامه‌ريزي و همكاري در زمينه انجام امور فوق برنامه و مسابقات
 13. مطالعه، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار به منظور استقرار نظام و سبك‌هاي نوين مديريتي