شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > وظایف و فعالیت های واحدهای سازمانی > دفتر برنامه‌ريزي دوره‌هاي سوادآموزي 
 1. تدوين هدف و برنامه‌ريزي امور دوره‌ها و پايه‌هاي مختلف سوادآموزي
 2. تعيين خط‌مشي برگزاري كلاس و نظارت بر آن
 3. استاندارد‌سازي اقلام آموزشي دوره‌هاي سوادآموزي و نظارت بر اجراي آن
 4. بررسي و مطالعه‌ي طرح‌هاي محلي و منطقه‌اي و برنامه‌ريزي به منظور هدايت و توسعه آنها
 5. ارزيابي محتوا به منظور استانداردسازي فضاهاي آموزشي، كلاس‌هاي سوادآموزي پايه و مطابقت آنها با شاخص‌هاي سوادآموزي
 6. نظارت و ارزشيابي فعاليت‌هاي استان‌ها در زمينه سوادآموزي پايه و طرح‌هاي ملي و منطقه‌اي با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 7. هماهنگي و ارتباط با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نيروهاي مسلح به منظور تهيه، تنظيم و اجراي دستورالعمل‌ها، توافق‌نامه‌ها و طرح سوادآموزي كاركنان، كارگران و نيروهاي مسلح
 8. تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي آموزشي مربوط به دوره‌هاي سوادآموزي پايه و نظارت بر آن
 9. تهيه و تنظيم سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي فعاليت‌هاي تداوم آموزش
 10. نظارت بر اجراي شيوه‌نامه‌هاي مربوطه و ارزيابي از طرح‌ها و برنامه‌هاي در حال اجرا به منظور رفع نارسايي‌ها و بالا بردن كيفيت برنامه‌هاي آموزش
 11. همكاري در تهيه طرح‌ها وبرنامه‌هاي مشترك با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و مراكز نظامي و انتظامي
 12. مطالعه و برنامه‌ريزي به منظور تهيه مواد برنامه‌هاي آموزشي رسانه‌اي و مكتوب با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 13. برنامه‌ريزي جهت غني‌سازي محيط آموزشي و فرهنگي كم‌سوادان از طريق مطالعه مطالب مفيد آموزشي بهمراه بهره‌گيري از معارف غني اسلامي
 14. بررسي و تدوين برنامه‌ها به منظور اتصال مخاطبان آموزش پس از سواد با آموزش رسمي كشور
 15. مطالعه و برنامه‌ريزي به منظور طراحي مدل‌هاي تداوم آموزش جهت كسب اطلاعات جديد و يادگيري و تعميق سواد
 16. برنامه‌ريزي به منظور تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و استانداردها، روش‌ها و تجهيزات آموزشي و وسايل كمك آموزشي فعاليت‌هاي پس از سواد
 17. ارائه طرح‌ها، نظرات و پيشنهادات در خصوص بهسازي و بازسازي روند آموزشي تحكيم و تثبيت سواد و طراحي نظام نوين آموزشي
 18. برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و طراحي برنامه‌هاي مشاركتي
 19. برنامه‌ريزي و تدوين راهكارهاي اجراي مشاركت‌هاي بين بخشي در سطح استان‌ها
 20. ساماندهي و روزآمد سازی بانك اطلاعاتي و تحقيقاتي فعاليت‌هاي سوادآموزي
 21. تجزيه و تحليل اطلاعات آموزشي و پاسخگويي به نيازهاي آماري درون و برون سازماني