شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
 1. تهيه و تنظيم سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي فعاليت‌هاي آموزشي سازمان
 2. برنامه‌ريزي و تعيين خط‌مشي برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و تعيين اولويت‌هاي برنامه‌هاي آموزشي
 3. ساماندهي، نيازسنجي و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي سازمان
 4. تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي آموزشي به منظور تثبيت سواد و جلوگيري از بازگشت به بيسوادي
 5. تهيه و تدوين سياست‌هاي حاكم بر تأليف و تدوين كتب درسي و تكنولوژي آموزشي
 6. تدوين نظام ارزشيابي دوره‌هاي سوادآموزي و آموزش پس از سواد
 7. ارزشيابي،  هدايت و برنامه‌ريزي در جهت توسعه طرح هاي محلي و منطقه‌اي آموزش پايه و تداوم آموزش
 8. مطالعه و برنامه‌ريزي ويژه در بكارگيري روش‌هاي نوين و فنآوري آموزشي در دوره‌هاي مختلف سوادآموزي و آموزشي
 9. برنامه‌ريزي به منظور برقراري ارتباط با وزارتخانه‌ها و نيروهاي مسلح در جهت تهيه، تنظيم و نظارت بر اجراي دستورالعمل‌ها، توافقنامه‌ها و طرح‌هاي سوادآموزي پايه و پس از سواد
 10. برنامه‌ريزي در جهت معادل‌سازي مدارك تحصيلي و  گواهي‌نامه‌هاي تداوم آموزش در نظام آموزشي كشور
 11. تهيه برنامه‌هاي آموزشي سوادآموزان ايراني خارج از كشور و اتباع بيگانه داخل كشور با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 12. سياست‌گذاري برنامه‌هاي مشاركتي و تعيين اولويت‌هاي آموزشي و فرهنگي مخاطبان و دستگاه‌هاي مختلف
 13. برنامه‌ريزي در جهت برقراري ارتباط و هماهنگي با دستگاه‌هاي دست‌اندركار در امر سوادآموزي در سطح ملي و بين‌المللي
 14. ساماندهي، پيگيري و ارزيابي حاصل از اجراي برنامه‌هاي مشاركتي و برنامه‌ريزي در جهت انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با دستگاه‌هاي دست‌اندركار در امر سوادآموزي در سطح ملي و بين‌المللي
 15. پيگيري و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي توافق‌نامه ها و قرارداد‌نامه‌هاي ملي و استاني
 16. نظارت بر حسن اجراي مصوبات، مواد قانوني، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي ملي و استاني مربوطه
 17. تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با وظايف معاونت طبق ضوابط و مقررات مربوطه
 18. برنامه‌ريزي به منظور بهسازي روش‌ها با ارائه طرح‌هاي نوين و پويا