شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > وظایف و فعالیت های واحدهای سازمانی > مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی 
 1. برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي در جهت نحوه‌ي ارتباط اداري سازمان با واحدهاي زير مجموعه و واحدهاي برون سازماني
 2. برنامه‌ريزي به منظور هماهنگي فعاليت‌ها و امور مربوط به دفتر نماينده مقام معظم رهبري و مشاوران سازمان
 3. تهيه و تدوين شاخص‌هاي اختصاصي و معيارهاي نظارتي و ارزيابي عملكرد از واحدهاي ستادي و استاني
 4. بررسي و مطالعه  درباره شاخص‌هاي مورد عمل فرآيند ارزيابي و ارائه پيشنهادات
 5. پيگيري و اجراي دستورالعمل‌هاي ارزيابي عملكرد سازمان و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به مراجع مربوطه
 6. نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد و تجزيه تحليل عملكرد واحدهاي ذيربط
 7. بررسي نيازهاي تحقيقاتي در حيطه مسئوليت مديريت و ارائه پيشنهادات در زمينه انجام آن به واحدهاي ذيربط
 8. تهيه و تنظيم برنامه‌هاي بازرسي مستمر و يا دوره‌اي و يا موردي از واحدهاي استاني براي سنجش ميزان مطابقت عمل و عملكرد اقدام كنندگان با اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي
 9. بازرسي از عملكرد مديران استاني و ستادي و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع
 10. بررسي، پيگيري و نظارت بر تغيير و تحولات مديريتي استانها و ارائه ساز وكارهاي مناسب به مسئولان ذيربط
 11. بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
 12. نظارت بر حسن اجراي مصوبات، مواد قانوني، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در واحدهاي تابعه سازمان و ارائه گزارش از نتايج به مسئولان ذيربط به منظور سوق دادن فعاليت به برنامه پيش‌بيني شده و جلوگيري از انحرافات برنامه‌ها
 13. تدوين سياست‌ها و ارائه راهكارهاي برنامه و فعاليت‌هاي تبليغاتي محلي و منطقه‌اي استان‌ها و  و نظارت بر آنها
 14. تحليل و بررسي نيازهاي تبليغاتي سازمان و ارزيابي تنگناهاي تبليغي بمنظور دستيابي به تبليغات مؤثرتر
 15. برنامه‌ريزي در جهت تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي مناسب بر اساس سياستهاي اجرايي سازمان
 16. برنامه‌ريزي و نظارت بر درخواست‌ها و سفارش‌هاي توليد برنامه‌هاي آموزش رسانه‌اي
 17. سازماندهي و نظارت بر توليدات رسانه‌اي سازمان و استان‌ها
 18. برنامه‌ريزي جهت انعكاس فعاليت‌هاي‌ سازمان به ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، نهادهاي فرهنگي و پايگاه‌هاي مردمي به منظور تبادل اطلاعات
 19. نظارت و مديريت پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و الكترونيكي سازمان
 20. برقراري ارتباط با رسانه‌هاي گروهي براي انعكاس اخبار مربوط به عملكرد سازمان
 21. ساماندهي و نظارت بر امور مصاحبه‌ها، همايش‌ها، اردوها، گردهمايي‌ها، سخنراني‌ها، برگزاري نمايشگاه‌ها و جشنواره‌ها و مناسبات مذهبي و ملي و برگزاري مسابقات فرهنگي ويژه كاركنان
 22. نظارت و كنترل اخبار مربوط به رويدادها و فعاليت‌هاي سازمان، منتشر شده در رسانه‌هاي گروهي و انعكاس آن به مبادي ذيربط