شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > قوانین و مقررات > شورای پشتیبانی سوادآموزی 

ردیف عنوان شماره تاریخ نمایش
1 ابلاغ آئین نامه جدیدشورای پشتیبانی سوادآموزی استان/شهرستان/بخش ،وزارت محترم کشور
   93/1/1/3587
     1393/09/09
مشاهده/ دانلود   
2

بلاغ آئین نامه جدیدشورای پشتیبانی سوادآموزی استان/شهرستان/بخش، ریاست محترم سازمان

93/2/1/2850 1393/09/17 مشاهده /دانلود
3 اولین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 932/4/1886 1393/06/22 مشاهده /دانلود
4 دومین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی
93/2/4/2288 1393/07/30 مشاهده /دانلود
5  سومین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 4/942/1778 1394/06/25 مشاهده /دانلود
  چهارمین صورت جلسه کمیته تخصصی شورای عالی پشتیبانی سوادآموزی 4/952/825 1395/03/31 مشاهده /دانلود