شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > آمار عملکرد > آمار سرشماری و نفوس مسکن 

 آمار سرشماری و نفوس مسکن
وضعیت سواد در سرشماری سالهای 1355 تا1390