شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > آمار عملکرد > آمار عملکردی سازمان > عملکردسازمان در طرحهای خاص > آمار سوادآموزان تحث پوشش عشایربر حسب دوره از سال 1363 به بعد