شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > آمار عملکرد > آمار عملکردی سازمان > عملکردسازمان در طرحهای خاص > آمارسوادآموزان تحت پوشش اتباع بر حسب دوره از سال 1363 به بعد