شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > اساسنامه سازمان 


باسمه تعالی


اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامی ايران


ماده 1- نهضت سوادآموزي سازماني است وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه به منظور ريشه كن ساختن بيسوادي با توجه به ماده «8» انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 2- سازمان داراي رئيسي است كه به عنوان معاون وزارت آموزش و پرورش و رئيس سازمان انجام وظيفه مي كند.
ماده 3- نظارت بر حسن اجراي امور و انطباق فعاليتهاي نهضت با موازين اصيل اسلام به عهده نماينده مقام معظم رهبري در صورت تعيين از طرف ايشان خواهد بود.
ماده 4- وظايف نهضت عبارت است از:
الف) آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن، و آموختن حساب
ب) تربيت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامي مناسب با سوادآموزان درمحدوده ضوابط نهضت سوادآموزي
تبصره 1- افراد فوق ده سال كه از تحصيل بازمانده اند طبق آئين نامه ثبت نام وزارت آموزش و پرورش جز بزرگسالان مي باشند
تبصره 2- نهضت مي تواند در مناطقي كه هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد، اطفالي را كه به سن سوادآموزي رسيده اند، زير پوشش قرار دهد.
ج) تهيه و تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل ها و قراردادهاي مورد لزوم به منظور سوادآموزي كاركنان دولت و نهادهاي انقلابي
د) تهيه كتب لازم با استفاده از متخصصين متعهد و تدوين برنامه و تهيه مواد آموزشي وكم آموزشي منطبق با فرهنگ اسلامي تبصره نهضت مي تواند جهت جذب افراد به سوادآموزي از هنر متناسب با كار خویش و منطبق با فرهنگ اسلامي استفاده نمايد.
ه) گزينش اعضا نهضت و تربيت آنان در زمينه هاي عقيدتي و آموزشي و تعليم مهارتهاي لازم طبق تعاليم عاليه اسلام با استفاده از رهنمودهاي مقام رهبري
و) ايجاد اشتياق در مردم از طريق مادي و معنوي براي شركت در كلاسهاي نهضت سوادآموزي و تشويق اعضا نهضت و آموزشياران و بيسوادان و ساير افرادي كه بنحوي ازانحاء با نهضت همكاري دارند.
ماده 5- نهضت براي پيشبرد اهداف خويش از امكانات زير استفاده مي نمايد:
الف) استفاده از همه امكانات و نيروهاي موجود در جامعه به منظور ريشه كن كردن بيسوادي با برنامه ريزي مناسب به خصوص در مناطق محروم روستاها به طور ضربتي و از طريق بسيج عمومي مردم و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم ديگري كه براي تأمين اهداف نهضت ضروري باشد.
ب) استفاده از اعضا نهادهاي انقلابي و ارگان هاي دولتي به تصوص معلمان با توافق ايشان در صورت عدم وقفه در نهاد يا ارگان مربوطه
ج) استفاده از رسانه هاي گروهي به منظور آموزش بزرگسالان و تبليغ جهت تشويق به امر سوادآموزي
د) در برنامه هاي درسي و تمريني دانشگاه هاي تربيت معلم، تدريس در نهضت سوادآموزي گنجانده خواهد شد.
تبصره 1- ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي موظفند امكانات خود را در صورتي كه وقفه اي در انجام وظايف قانوني ايشان وارد نيايد در اختيار نهضت قرار دهند و نهضت هم موظف است از همه آن امكانات استفاده نمايد.
تبصره 2- رسانه هاي گروهي موظف به همكاري لازم مي باشند.
ماده 6 كساني كه در نهضت سوادآموزي سابقه پنج سال خدمت آموزشي منظم و مداوم داشته باشند و در پايان اين دوره واجد شرايط زير باشند، بعنوان معلم رسمي وزارت آموزش و پرورش استخدام مي شوند.
الف) دارا بودن شرايط معلمي مطابق ضوابط گزينش وزارت آموزش و پرورش
ب) دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات دبيرستاني (ديپلم) به بالا
ج) نداشتن تعهد خدمت رسمي در مؤسسات ديگر
د) گذراندن دوره كوتاه مدت دروس تربيتي(صد ساعت) در دانشگاه تربيت معلم مطابق آئين نامه هاي مربوط و برنامه اي كه دانشگاه تنظيم مي نمايد.
تبصره- پنج سال خدمت آموزشي در نهضت، به حساب سابقه خدمت منظور مي گردد.
ماده 7- آئين نامه هاي اجرائي و اداري سازمان نهضت سوادآموزي ظرف سه ماه پس ازتصويب اين قانو ن با پيشنهاد سرپرست نهضت توسط وزير آموزش و پرورش تدوين و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 8- مقررات استخدامي توسط رئیس سازمان نهضت و سازمان امور اداري و استخدامي ظرف 6 ماه تهيه و از طريق هيأت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج شنبه سوم خرداد ماه هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصویب و در تاریخ 1363/03/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


رئيس مجلس شوراي اسلامي
1363/03/03