×
يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨
صفحه اصلی > درباره سازمان > وظایف و فعالیت های واحدهای سازمانی > دفتر نظارت، سنجش و ارزشيابي  
  1. طراحي و تدوين نظام ارزشيابي دوره‌هاي سوادآموزي، تحكيم و انتقال
  2. بررسي، پيش‌بيني و تهيه ابزارهاي مورد نياز ارزشيابي با توجه به محتوا و سيستم آموزش بزرگسالان
  3. مطالعه، اصلاح و بهبود روش‌ها و آئين‌نامه‌ها، شيوه‌نامه‌هاي ارزشيابي دوره‌هاي سوادآموزي و پس از سواد
  4. برنامه‌ريزي در جهت گسترش شيوه‌نامه‌هاي سنجش و ارزشيابي تحصيلي متناسب با مدل‌هاي نوين و رويكرد‌هاي جديد علمي
  5. نظارت بر حسن اجراي نظام ارزشيابي دوره‌هاي سوادآموزي
  6. هماهنگي و نظارت مستمر بر اجراي قوانين و مقررات سنجش و ارزشيابي آموزش
  7. مطالعه و بررسي پيرامون شناسايي راه‌هاي گسترش ابزارها و راهكارهاي سنجش پيشرفت تحصيلي
  8. تهيه و تدوين شاخص‌هاي اختصاصي و معيارهاي نظارتي و ارزيابي آموزشي  با همكاري واحدهاي ذيربط
  9. بررسي و مطالعه درباره شاخص‌هاي مورد عمل فرآيند ارزيابي و ارائه پيشنهادات
  10. پيگيري و اجراي فرآيند سنجش و ارزيابي و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي
  11. نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد و تجزيه تحليل عملكرد واحدهاي ذيربط
  12. برنامه‌ريزي و همكاري در زمينه انجام امور فوق برنامه و مسابقات
  13. مطالعه، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار به منظور استقرار نظام و سبك‌هاي نوين مديريتي