×
چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨

صفحه اصلی > آمار عملکرد > آمار سرشماری و نفوس مسکن 


 آمار سرشماری و نفوس مسکن
وضعیت سواد در سرشماری سالهای 1355 تا1390