×
يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨

برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی

  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه اول توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه دوم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه سوم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه چهارم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه پنجم توسعه(دانلود فایل)
  • برنامه راهبردی سوادآموزی(دانلود فایل)
  • برنامه ریشه کنی بی سوادی در گروه سنی 49-10 ساله کشور(دانلود فایل)