حلقه های کتاب خوانی

ثبت مشخصات فراگیران

  • از بخش فعالیت های مکمل نظارت سامانه روی گزینه حلقه های کتابخوانی می شویم.


از پنجره ظاهر شده گزینه حلقه کتابخوانی را کلیک کرده و پس از آن ثبت مشخصات را انتخاب می کنیم .

 

ثبت مشخصات برای حلقه های کتابخوانی همانند ثبت مشخصات برای سوادآموزان در ثبت نام است .

نکته : در این قسمت نیاز به  انتخاب پشتیبان برای هر حلقه کتاب خوانی می باشد.

  پشتیبان حلقه کتابخوانی به مانند پشتیبان خودآموز در قسمت نیروی انسانی ثبت می گردد .

 

برای ثبت پشتیبان حلقه کتابخوانی به شکل زیر عمل می شود


1 ) پشتیبان خودآموز را انتخاب می کنیم .

2 ) گزینه جدید را برای ثبت پشتیبان کتابخوانی کلیک می کنیم

3) سپس اطلاعات خواسته شده برای پشتیبان حلقه های کتابخوانی را تکمیل و گزینه تأیید را کلیک می کنیم .

بدین ترتیب پشتیبان حلقه کتابخوانی در سامانه ثبت می گردد  .سپس فرایند های بعدی را ادامه می دهیم 

 

بر روی  گزینه انتخاب پشتیبان کلیک می کنیم


 

 

 

از لیست ظاهر شده پشتیبان کتابخوانی را انتخاب و دکمه تأیید را می زنیم .

بدین ترتیب اقدام به ورود اطلاعات افراد واجدشرایط در حلقه کتابخوانی نموده و دکمه ثبت را کلیک می کنیم .

مشاهده ی نتایج استعلام

پس از کنترل اطلاعات پایگاه چنانچه در جواب استعلام نتیجه آن واجدشرایط باشد نسبت به ثبت نام آنان برای حلقه اقدام می کنیم .

یادآوری ) فرایند مشاهده نتایج استعلام همانند استعلام افراد در ثبت نام هاست .

 

ثبت نهایی

یادآوری:  فرایند ثبت نهایی کردن حلقه های کتابخوانی همانند ثبت نهایی کردن گروه هاست .

 

آموزش های جاری

یادآوری : فرایند آموزش های جاری کردن حلقه های کتابخوانی همانند آموزش های جاری کردن گروه هااست